1. Úvodní ustanovení a)

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetových vzdělávacích knih a e-knih (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.diasamaritan.com/
b) Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

way beyond s.r.o.

Cintorínska 2702/13, Piešťany

Slovenská republika

email: info@diasamaritan.com

IČO: 50941313
DIČ: 2120534218

V souladu s § 262 odst.1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupraveným obchodním zákoníkem iv případě, že kupující je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní osoba na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a - 65 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.diasamaritan.com/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek https://www.diasamaritan.com/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.diasamaritan.com/cs/obchodni-podminky/, A že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - Fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Způsob a forma platby

Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay sro která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay sro

Možnosti plateb:

1. Bankovním převodem na euroúčet

číslo účtu v IBAN tvaru: SK46 8330 0000 0024 0125 0755

2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

3. Online Bankovním převodem na účet vedený v českých korunách SK46 8330 0000 0024 0125 0755


4. Online přes platební systém PayPal

5. Dobírka

Forma platby:

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výpis bonusů je na webové adrese

https://www.diasamaritan.com/ ), budou zpřístupněny spolu s ebookem/knihou, po uhrazení částky.
Bonusy a e-knihy jsou v digitálním formátu a nejedná se o fyzický zboží - náhledy jsou pouze provizorní.
Za knihy/ebooky ručí prodávající zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.

Odstoupení je možné provést elektronickou formou na emailu: info@diasamaritan.com s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje as přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Knihy/Ebooky si kladou za cíl, aby opravdu pomohly všem, kteří si je zakoupí.

5. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího:

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrnost osobních a firemních dat kupujícího, které jsou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity na realizaci celého obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.


Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – doručovacím společnostem (kurýr). Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti The Rocket Science Group, LLC, výhradně pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) i bez předchozího souhlasu kupujícího.

Svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely může kupující kdykoli odvolat například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z newsletteru. Osobní údaje využívané pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám.7. Záruka a reklamace produktů

a) Kupující má právo vrátit infoprodukt do 30 dnů ode dne přijetí / stažení produktu. Během záruční doby má kupující právo na vrácení peněz v případě nespokojenosti s obsahem infoproduktu.

b) Právo na záruku zaniká v případě:

- Nepředložením dokladu o zaplacení

- Uplynutím záruční doby 30 dnů od vyřízení objednávky.

c) Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě.

d) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 7 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamace). Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu za nový produkt. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem nebo doporučeným dopisem).

e) Při uplatnění práva na vrácení částky je podle § 9 ods. 1 prodávající povinen bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů vrátit kupní cenu zboží a cenu za doručení zboží spotřebiteli. Podle § 10 (3) platí náklady na zaslání zboží zpět prodejci kupující.

f) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadný výrobek za stejný nový.8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.7.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.diasamaritan.com/ případně dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.diasamaritan.com/ a je označena datem účinnosti. Všechny objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

© 2018 diasamaritan.com